Vedtægter for Ex Table Danmark

 

§ 1. Navn og hjemsted.

Landsforeningens navn er EX-TABLE DANMARK, og dens hjemsted er den til enhver tid siddende landsformands bopæl.

§ 2. Motto.

Landsforeningens motto er:
UNITE, MAINTAIN, PROMOTE. (forene, opretholde og fremme).

§ 3. Formål.

Landsforeningens formål er:

 1. At videreføre idealerne fra Round

  Table.

 2. At fastholde og udvide

  medlemmernes kontaktmuligheder og venskaber, såvel nationalt som internationalt.

 3. At fremme medlemmernes udvikling gennem engagement og fri debat.

Foreningens formål efterleves ved afholdelse af møder med diskussioner, foredrag og andre aktiviteter.

§ 4. Medlemskab.

Som medlem af EX-TABLE DANMARK kan optages afgående medlemmer af de under Round Table Danmark hørende klubber og enhver enkeltperson i øvrigt, der naturligt er udgået af en Round Table klub på grund af alder.

§ 5. Landsrådet.

Landsforeningen ledes af et landsråd, som består af landsformanden (LF), vice-landsformanden (VLF), international relation officer (IRO), distriktsformændene (DF) samt klubbernes delegerede.

Landsrådets opgave er:
1. At påse, at klubberne og

hovedbestyrelsen i deres virksomhed efterlever EX-TABLE DANMARK’s vedtægter.

2. At påse, at dannelse af klubber sker i overensstemmelse med EX- TABLE DANMARK's vedtægter.

3. At fremme samarbejdet mellem klubberne.

4. At fremme samarbejdet med udenlandske 41-organisationer.

§ 6. Valg til landsrådet.

1. Vicelandsformanden opstilles ved indstilling fra klubberne, eller for enkeltmedlemmers vedkommende ved indstilling fra distriktsformanden i pågældende kandidats distrikt eller landsformanden, senest 1. januar. Vicelandsformand vælges ved simpelt flertal. Klubberne og enkeltmedlemmer skal skriftligt senest 15. februar gøres bekendt med kandidaterne.

2. Vicelandsformanden tiltræder sin post umiddelbart efter valget. Valgperioden er 1 år.

3. Når vicelandsformandens et-årige periode er udløbet, tiltræder han posten som landsformand.

4. Landsformanden afgår efter en funktionsperiode på 1 år og bliver past president (PP).

5. International relation officer opstilles ved indstilling fra klubberne, eller for enkeltmedlemmers vedkommende ved indstilling fra distriktsformanden i pågældende kandidats distrikt eller landsformanden, senest 1. januar.

Vedtægter for Ex-Table Danmark

1

Vedtægter for Ex-Table Danmark

International Relations Officer vælges ved simpelt flertal. Klubberne og enkeltmedlemmer skal skriftligt senest 15. februar gøres bekendt med kandidaterne.

 1. International relation officer er på valg i ulige år og tiltræder sin post umiddelbart efter valget. V algperioden er 2 år med mulighed for genvalg i yderligere én 2 års periode.

 2. Distriktsformænd opstilles ved indstilling fra klubberne, eller for enkeltmedlemmers ved indstilling fra distriktsformanden eller landsformanden, senest 1. december. Klubberne og enkeltmedlemmer i det respektive distrikt skal skriftligt senest 1. januar gøres bekendt med kandidaterne.

 3. På hvert af distriktsmøderne, som skal afholdes i perioden 1. februar - 15. marts, vælges en distriktsformand for 2 år, med mulighed for genvalg i yderligere én 2 års periode. I ulige år foretages valg i ulige distrikter og i lige år foretages valg i lige distrikter.

 4. Distriktsformanden tiltræder på det efterfølgende landsrådsmøde.

 5. Klubbernes delegerede vælges af de enkelte klubber i henhold til § 4 i ”Love for klubber under Ex- Table Danmark”

§ 7. Hovedbestyrelsen.

Landsformanden, vicelandsformanden international relation officer og distriktsformændene udgør EX-TABLE DANMARK's hovedbestyrelse (HB).

Hovedbestyrelsen skal påse at landsrådets opgaver varetages i det daglige.
Hovedbestyrelsen afholder et antal HB- møder i løbet af året, og referat fra disse skal gemmes i foreningens arkiv.

Til HB-møderne kan landsformanden indkalde de embedsmænd som han finder formålstjenligt.

§ 8. Landsformandens opgaver.

1. Landsformanden har til opgave at fremme EX-TABLE DANMARK's formål og motto.

2. Landsformand har ansvaret for landsforeningens løbende forretninger, herunder økonomi og kommunikation.

3. Landsformand underretter landsrådet om alle væsentlige beslutninger og om oprettelse af nye klubber.

4. I landsformandens forfald fungerer vicelandsformanden i hans sted.

§ 9. International relation officer’s opgaver.
1. International relation officer

fungerer som EX-TABLE DANMARK's internationale kontaktmand og formidler på denne post samarbejdet mellem danske og internationale klubber og organisationer.

2. Past president assisterer international relation officer. Ved international relation officer’s forfald skal past president indtræde i hans sted med international relation officer’s beføjelser med hensyn til afstemning og forpligtigelser på nationale og internationale møder.

2

§ 10. Landsledelsen.

Landsledelsen består af hovedbestyrelsen samt evt. udpegede embedsmænd.
Landsformanden kan udpege de embedsmænd han finder nødvendige til landsforeningens daglige forretninger. Embedsmænd kan f.eks. være landssekretær (LS), landskasserer (LK) m.v.

Landsformanden kan desuden nedsætte sådanne udvalg, som han skønner påkrævet til løsning af specielle opgaver.

Embedsmænd deltager i HB-møderne i det omfang landsformanden finder det tjenligt.

§ 11. Landsrådsmødet.

 1. Landsrådet holder ordinært møde i april måned. Dog kan mødet, såfremt det internationale arbejde, eller andet der efter hoved- bestyrelsens godkendelse måtte nødvendiggøre at landsrådsmødet afholdes senere, undtagelsesvis godkendes til afholdelse i maj måned. Mødet afholdes efter skriftlig indkaldelse med angivelse af tid, sted og dagsorden fra landsformanden senest 6 uger før mødets afholdelse. Sammen med mødeindkaldelsen/dagsorden fremsendes forslag til budget for det kommende år.

 2. Mødets dagsorden skal indeholde:

  1. Valg af dirigent.

  2. Årsberetning.

  3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.

4. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent til EX-TABLE DANMARK.

5. Indkomne forslag.
6. Valg af vicelandsformand.
7. Valg af international relationofficer.
8. Valg af revisor.

9. Valg af næste års arrangerede klub.

10. Formandsskifte.
11. Eventuelt, herunder præsen-

tation af tiltrædende distrikts-

formænd og embedsmænd.
3. Ekstraordinært landsrådsmøde indkaldes af landsformanden med 4 ugers varsel og med angivelse af tid, sted og dagsorden, såfremt han skønner det påkrævet, eller krav derom fremsættes af mindst 25 %

af landsrådsmedlemmerne.
4. På landsrådsmødet har alle medlemmer af EX-TABLE

DANMARK adgang.
5. Forslag skal for at komme til

afstemning på landsrådsmødet være indsendt til landsformanden i overensstemmelse med reglerne.

6. Hver klub, som mindst skal bestå af 2 medlemmer for at være en klub, bør til landsrådsmødet sende mindst 1 delegeret.

7. Klubber med 2-5 medlemmer tildeles 1 stemme.

Klubber med 6-10 medlemmer tildeles 2 stemmer.
Klubber med 11-15 medlemmer tildeles 3 stemmer.

Klubber med 16 og flere

medlemmer tildeles 4 stemmer.
8. Alle valg og afstemninger på landsrådsmødet afgøres med simpelt flertal blandt de tilstede-

Vedtægter for Ex-Table Danmark

3

Vedtægter for Ex-Table Danmark

værende stemmeberettigede på nær afstemninger i forbindelse med de særlige bestemmelser i §16, §18 og §19.

9. I tilfælde af stemmelighed bort- falder forslaget.

§ 12. Indtægt.

 1. Klubberne og enkeltmedlemmerne betaler til EX-TABLE DANMARK et kontingent hvis størrelse pr. medlem fastsættes på det årlige landsrådsmøde. Medlemstallet pr. klub fastsættes på grundlag af den fra landsforeningens medlemskartotek udsendte korrektur pr. 1. april.

 2. Det årlige kontingent erlægges den 1. maj.

 3. Hvis en klub melder sig ud af Ex- Table Danmark eller ekskluderes, jf. § 16, betales fuldt kontingent for udmeldelsesåret, hvor klubben er medlem pr. 1. april.

 4. Enhver klub samt enkeltmedlem er selv ansvarlig for fremsendelse af revideret medlemsliste inden 1. april hvert år. Ingen kan gøre hoved-bestyrelsen eller andre ansvarlige for ikke at have udsendt påmindelser eller lignende.

§ 13. Udgifter.

 1. Kontingentet anvendes til de med de daglige forretninger forbundne udgifter.

 2. Landsformanden disponerer over landsforeningens kassebeholdning til de ham påhvilende opgaver, inden for det vedtagne budget.

§ 14. Årsregnskab og revision.

1. Regnskabsåret løber hvert år fra 1. april til det efterfølgende års 31. marts.

2. Landsformandens regnskab revideres af den på det ordinære landsrådsmøde valgte revisor.

3. Revisor opstilles ved indstilling fra en klub eller landsledelsen og vælges ved simpelt flertal. Kandidater meddeles senest ved landsrådsmødet.

4. Revisor tiltræder sin post umiddelbart efter valget. V algperioden er 1 år med mulighed for genvalg.

§ 15. Tegningsregler.

EX-TABLE DANMARK tegnes af landsformanden og ét andet hovedbestyrelsesmedlem i forening.

§ 16. Eksklusion.

1. Såfremt en klub tilsidesætter de lovbestemmelser, der er gældende for klubberne, eller i sin virksomhed handler på en måde, der efter landsrådets skøn er uforeneligt med medlemskabet af EX-TABLE DANMARK, kan klubben ekskluderes.

2. Eksklusion af en klub kan kun ske på et landsrådsmøde på hvis dagsorden spørgsmålet er optaget.

3. Til vedtagelse af en klubs eksklusion kræves 3/4 majoritet af de fremmødte stemmeberettigede.

4. Ekskluderes en klub er dens medlemmer uberettigede til at benytte navnet EX-TABLE DANMARK og er pligtige til at tilbagelevere alle EX-TABLE DANMARKS's effekter uden refusion.

4

§ 17. Forholdet til 41 International.

 1. Landsforeningen er medlem af 41 International. Forholdet hertil er bindende fastlagt i de af 41 International vedtagne love. Enhver ændring af disse regler kan ikke være bindende for Landsforeningen, før den har godkendt dem på et landsrådsmøde.

 2. EX-TABLE DANMARK's 2 repræsentanter (Councillors) i 41 International er landsformanden og international relation officer.

§ 18. Vedtægtsændringer m.v.

Ændringer af Vedtægter for Ex-Table Danmark samt Love for klubber under Ex-Table Danmark sker efter følgende regler.

 1. Forslag til vedtægtsændringer kan fremsættes af en klub eller landsformanden.

 2. Forslag fra klubberne indsendes inden 1. januar til landsformanden der inden 15. februar udsender forslagene til klubberne. Forslag fra landsformanden udsendes ligeledes til klubberne senest 15. februar.

 3. Til vedtagelse kræves simpel majoritet. Undtagen er dog; Ændring af landsforeningens navn, motto og formål, hvortil kræves 4/5 flertal af de tilstedeværende stemmeberettigede.

§ 19. Opløsning.

1. Forslag til opløsning af landsforeningen kan fremsættes af hovedbestyrelsen eller af 1/3 af de stemmeberettigede klubber.

2. Forslaget behandles på næste ordinære landsrådsmøde.

3. V edtagelse af opløsning kan kun ske med 4/5 majoritet af de til- stedeværende stemmeberettigede.

4. Opløses landsforeningen fratræder hovedbestyrelsen.

5. Landsrådet vælger 1 likvidator, der efter opløsningsbeslutningen afvikler landsforeningens økono- miske forhold.

6. Likvidatoren forelægger likvida- tionsregnskabet på et afsluttende landsrådsmøde, der, såfremt op- gørelse viser et overskud, træffer afgørelse om, til hvilke formål overskuddet skal gives.

7. Udviser opgørelsen underskud pålignes dette klubberne i henhold til medlemstallet ved sidste ordinære landsrådsmøde.

§ 20. Ikrafttrædelse.

Vedtægterne trådte i kraft den 1. april 1982. V edtægterne er ændret på landsrådet i marts 1990, april 2000, april 2004, april 2005, april 2006, april 2008, maj 2009, april 2011 og maj 2014.

Vedtægter for Ex-Table Danmark

5

Love for klubber under Ex-Table Danmark

§ 1. Stiftelse.

 1. En klub stiftes af landsformanden eller dennes stedfortræder, med hovedbestyrelsens godkendelse og efter de for landsforeningen til en hver tid gældende vedtægter og love.

 2. Forslag til stiftelse meddeles lands-formanden, der efter stiftelsen meddeler dette til landsrådet og klubberne.

§ 2. Medlemskab.

 1. Som medlemmer af Ex-Table klubber kan optages personer, som opfylder de i vedtægter for landsforeningen EX-TABLE DANMARKS § 4 gældende kriterier.

 2. Hvis et medlem flytter fra en by til en anden, kan han søge om optagelse i en lokal klub. Såfremt en klub har ønsket at lukke for tilgang af nye medlemmer, bør klubben hjælpe den pågældende med at søge optagelse i andre klubber.

§ 3. Ophør af medlemskab.

Medlemskab ophører:

 1. Når et medlem sender skriftlig

  udmeldelse

 2. Når et medlem ekskluderes som

  følge af:

1. Overtrædelse af klubbens love. 2. Kontingentrestance.
3. Manglende aktivitet i klubben.

3. Afgørelse om ophør af medlem- skab eller eksklusion kræver enstemmig beslutning af klubbens ledelse. Intet medlem kan deltage i afstemning om sin egen situation.

4. Medlemmet har ret til appel i et lukket medlemsmøde, som ved simpel majoritet træffer den endelige afgørelse.

§ 4. Generalforsamling.

De enkelte klubber vælger selv, om de ønsker at afholde generalforsamling eller ej. Dog skal klubben vælge en delegeret, som tegner klubben over for landsrådet i en periode af et klubår.

§ 5. Klubbens opgaver.

1. Klubben er forpligtiget til at afholde mindst 6 møder pr. klubår.

2. Møderne skal indeholde en debat afledt af f.eks. "3 min", foredrags- holders oplæg eller egobranche- foredrag.

3. Referat skrives kun i det omfang den enkelte klub ønsker det.

4. Klubben er dog forpligtiget til at sende referat til hovedbestyrelsen af klubbens aktivitet 2 gange årligt: december/juni.

§ 6. Klubbens opløsning.

Såfremt klubben opløses, betales fuldt kontingent for hele klubåret for samtlige medlemmer til EX-TABLE DANMARK.

§ 7. Klubbens love.

Klubben kan have yderligere love og regler, når blot disse ikke er i strid med love for landsforeningen EX-TABLE DANMARK.

§ 8. Ikrafttrædelse.

Lovene trådte i kraft den 1. april 1980. Lovene er ændret på landsrådet i maj 2014.